And whatever an excellent you do, (be sure) Allâh tahu it. And take a delivery (with you) because that the journey, but the best provision is At-Taqwa (piety, righteousness). So fear Me, O guys of understanding! (Al-Baqarah 2:197)


*

Ahli Kitab ialah Yahudi danNasrani sebagaimana yang dinyatakan di batin al-Quran al-Karim. Allah yangmenamakan mereka lancar kitab keer mereka memiliki kitab apa diturunkan Allahkepada Bani Israel, iaitu Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa‘alaihimas-salam. “Dan ini sebuah Kitab (Al-Quran) apa Kami turunkan, apa ada berkatnya (banyakmanfaatnya). Melalui itu, hendaklah kamu menurutnya dan bertaqwalah (kepadaAllah), mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Supaya kamu noël mengatakan: BahawaKitab (agama) itu just diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani)dahulu sebelum kami dan sesungguhnya kita lalai (tidak faham) akan apa yangdibaca dan dipelajari malalui mereka.” (Al-An’am:155-156)
Ahli Kitab also termasuk dalamgolongan orang-orang kafir dan musyrik kesamaan dengan penyembah berhala, penyembahbintang dan cakrawala serta lain-lain. Namun mereka diberikan hukum apa khususdisebabkan mereka pernah penerimaan kitab samawi daripada Nabi-nabi mereka yangterdahulu, iaitu kitab Taurat daripada Nabi Musa dan kitab Injil daripada NabiIsa. Antara hukum yang khusus bagi mereka ialah:
a.Halalmemakan sembelihan mereka, iaitu binatang yang mereka sembelih untuk makan,bukan sembelih buat selain Allah atau menyebut nama selain Allah ketikasembelih dan daging itu noël bercampur mencapai bahan-bahan lain yang haramdimakan melalui umat Islam. Allah berfirman maksudnya: “Pada masa ini dihalalkanbagi kamu (memakan makanan) apa lazat-lazat serta baik-baik. Dan makanan(sembelihan) orang-orang apa diberikan Kitab menemani itu adalah halal bagi kamu danmakanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak penyimpangan kamu memberimakan kepada mereka)…” (Al-Maidah:5)
b.Dihalalkanatau diperlukan lelaki muslim berkahwin dengan wanita-wanita mereka apa baik,yang memelihara kesucian diri dan yang merdeka. Ini berdasarkan firman Allahyang bermaksud: “dan (dihalalkan kamu berkahwin) menjangkau perempuan-perempuanyang mengolah kehormatannya tengah perempuan-perempuan apa beriman, dan jugaperempuan-perempuan yang menjaga tidak digunakan dari kalangan orang-orang yangdiberikan Kitab silam daripada kamu apabila kamu berry mereka mas kahwinnya,sedang kamu (dengan cara yang demikian), bernikah bukan berzina dan bukan pulakamu mengambil mereka were perempuan-perempuan menyimpan dan sesiapa yangingkar (akan syariat Islam) sesudah itu beriman, maka sebenarnya gugurlahamalnya (yang baik) dan adalah dia pada days akhirat kelak dariorang-orang apa rugi.” (Al-Maidah:5)
Menurut Imam an-Nawawirahimahullah, ahli kitab yang dihalalkan untuk makan sembelihan mereka danberkahwin dengan feminin mereka terdiri dari dua kategori:
Kategori Pertama: bukan keturunan Bani Israel. Mereka ini bolehdibahagikan kepada banyak golongan:
Pertama: Golongan yang diketahui telah memeluk religius Yahudi danKristian sebelum kedua-dua keagamaan itu diselewengkan dan dinasakhkan. Golonganini, halal berkahwin dan makan sembelihan mereka.

Anda sedang menonton: Ahli kitab dalam al quran


Kedua: Golongan yang diketahui menganut keagamaan itu selepasdiselewengkan tetapi sebelum di nasakhkan. Sekiranya mereka militer berpegangdengan yang benar dan menjauhi maafkan saya yang diselewengkan, bertindak mereka kemiripan denganyang pertama. Sekiranya mereka diikuti agama yang telah diselewengkan, makatidak halal berkahwin mencapai mereka.
Ketiga: Golongan yang diketahui menganut kedua-dua keagamaan ituselepas diselewengkan dan dinasakhkan, maka noël halal berkahwin dan makansembelihan mereka.
Jadi, golongan yangmenganut agama Yahudi dan Kristian selepas kedatangan Nabi Muhammad s.a.w.tidak perlu berkahwin mencapai mereka.
Keempat: Golongan yang tidak diketahui bilakah mereka menganutagama itu, maka noel halal berkahwin menjangkau mereka.
Kategori Kedua:Ahli Kitab dari keturunan Bani Israel. Imam an-Nawawi berkata, berlebihan dikalangan fuqahak asy-Syafi’eiyyah berkata harus berkahwin dengan banci BaniIsreal tanpa mengira kemiripannya ada datuk nenek mereka menganut religius itu sebelumpenyelewengan atau selepasnya. Namun beliau noel bersetuju mencapai pandanganitu.
Walau bagaimanapun,wanita Bani Israel yang datuk nenek mereka menganut Yahudi atau Kristianselepas kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Noel ada beza mencapai wanita ahli kitabyang lain, haram berkahwin mencapai mereka.
Kesimpulannya ahlikitab apa merupakan penganut agama Yahudi dan Nasrani dengan tegas ada sehinggasekarang. Namun adakah sembelihan mereka halal dimakan dan banci mereka halaldinikahi melalui lelaki muslim, ketergantungan kepada syarat-syarat yang diterangkandi atas.
Allah Ta’alamensyari’atkan perkahwinan dan pembelahan golongan yang haram dan halaldikahwini. Lelaki yang beriman dituntut supaya memilih wanita yang berimansebagai isterinya. Wanita apa musyrikah haram dikahwini melalui lelaki muslimwalaupun musyrikah akun itu mempunyai daya tarikan apa cukup hebat. Begitulah jugasebaliknya, wanita yang beriman wajib memilih lelaki yang beriman sabagaisuami. Lelaki yang musyrik noël halal berkahwin dengan feminin muslimah walaubagaimana kacak sekalipun. Allah berfirman maksudnya: “Dan bukan kamu berkahwindengan perempuan-perempuan kafir musyrik silam mereka beriman (memeluk agamaIslam) dan sebetulnya seorang hamba perempuan yang beriman menyertainya lebih baikdaripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Danjanganlah kamu (kahwinkan perempuan-perempuan Islam) mencapai lelaki-lelaki kafirmusyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam) dan sebenarnya seoranghamba lelakiyang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannyamenarik trấn kamu.” (Al-Baqarah:221)
Alasan kenapa lelakidan banci beriman diharamkan berkahwin dengan sepasang yang tidak berimanialah: “(Yang demikian ialah kerana) orang-orang kafir menemani itu mengajak ke Nerakasedangkan Allah mengajak nanti Syurga dan memberi keampunan dengan izinNya. DanAllah menjelaskan ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) kepada umatmanusia, supaya mereka dapat mengabadikan pelajaran (daripadanya).”(Al-Baqarah:221)
Walau bagaimanapun,Allah mengecualikan daripada golongan musyrikah itu, wanita ahli kitab ataukitabiyyah. Ini kerana kitabiyyah mempunyai sederajat dengan muslimah dalamsesetengah kepercayaan atau aqidah kemudian beriman kepada Allah, hari akhirat,adanya bayar amal dan lain-lain. Mencapai itu adalah diharapkan dapatmemudahkan mereka menerima Islam. Keharusan berkahwin mencapai kitabiyyah adalahdengan syarat mereka terdiri dari wanita apa muhsonat sebagaimana dinyatakandi batin firman Allah apa bermaksud: “dan (dihalalkan kamu berkahwin) denganperempuan-perempuan apa menjaga kehormatannya middle perempuan-perempuanyang beriman, dan also perempuan-perempuan apa menjaga kehormatannya darikalangan orang-orang yang diberikan Kitab sebelum daripada kamu apabila kamuberi mereka mas kahwinnya, sedang kamu (dengan cara apa demikian), bernikahbukan berzina dan bukan pula kamu menangkap mereka menjadi perempuan-perempuansimpanan…” (Al-Maidah:5).
Perkataan muhsonat dalam ayat menyertainya bermaksud wanitayang menjaga maruah dan kesucian diri serta noel berzina. Kitabiyyah yangtidak menjaga maruah dan kesucian diri, noël halal berkahwin menjangkau mereka.Hal ini ditegaskan malalui Sayyidina Umar al-Khattab. Beliau tergantung para sahabatr.a. Berbuat demikian. Selain daripada syarat muhsonat, menurut Mazhabasy-Syafi’ei mereka mestilah terdiri dari keturunan yang telah menganut agamaYahudi dan Nasrani silam kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. (rujuk pandanganImam an-Nawawi yang telah diperincikan di atas) malalui itu, wanita apa barumenganut kedua-dua keagamaan itu noel termasuk di batin kalangan kitabiyyah yanghalal dikahwini melalui lelaki muslim.
Oleh kerana keharusanlelaki muslim berkahwin mencapai kitabiyyah merupakan perkecualian daripada hukumasal, iaitu haram berkahwin menjangkau non muslim, maka pengecualian ini tidakboleh menghadiahkan kepada muslimah keranahukum asal adalah haram. Harus itu satu pengecualian yang Allah beri kepadalelaki muslim untuk berkahwin menjangkau kitabiyyah, bukan kepada perempuan muslimahuntuk berkahwin menjangkau lelaki lancar kitab.

Lihat lainnya: Foto Won Bin And Lee Na Young Dan Won Bin Dikaruniai Anak Pertama


Posted byMaznah Daudat11:40 PM
*
*

*

Harezsaid...

salaimualaikumpengertian lancar kitab sebenarnya adalah an easy sahaja, malah umat islam pun boleh di kategorikan sebagai ahli kitab. Lancar kitab merujuk kepada mereka yang mengamalkan dengan jenuh iman maafkan saya yang terkandung dalam kitab mereka.secara asasnya injil, taurat dan al quran memiliki benda atau perkara apa sama maka dari segi penyembelihan bagi ahli kitab sebenar siap tentu menyebut namu Allah selama menyembelih haiwan.kaum yahudi masih praktek tatacara kemudian kitab mereka malah mereka also tidak memakan babi.(mereka cuma keterlaluan di dalam menjalani tindakan serta menyeleweng dalam beberapa perkara batin agama mereka. Maka tukang daging mereka halal dan bersih.manakala nasrani atau kita lebih kenali sebagai kristian...kebanyakkan mereka kini noël menyembelih haiwan dengan nama belakang Allah atau merujuk kepada Allah, ada sebahagian mereka ada menyebut tetapi meletakkan nama belakang yesus such tuhan. Maka tukang daging mereka asibe haram bagi kita. Namun saya terjumpa tambahan aliran kristian orthodox serta beberapa aliran kecil yang noel percaya bahawa yesus kemudian Tuhan malah penyembelihan mereka ada mengunakan nama belakang Allah atau nama lain apa merujuk kepada Allah. Maka mereka pembantaian mereka adalah halal.bagi perkahwinan,perempuan islam cantik tentu tidak boleh berkahwin dgn lelaki al kitab kerana dalam keluarga lelki berkuasa dan suami adakala kekuasaan wanita islam masuk religius mereka secara paksa atau senyap. Jika lelaki islam pula di benarkan berkahwin dgn wanita lancar kitab...kerana lelaki muslim tidak menyalah guna dimodernkan kuasa untuk memaksa isterinya melainkan dgn kerelaan isterinya itu sendiri jika itu mahu dimasukkan islam. Jika noel maka lelaki islam ini adalah tetap berlaku adil. Kenapa wanita alkitab dibenarkan..seperti di jelaskan perempuan al kitab adala orang yang memelihara diri mereka malah menjadi menjaga rahsia kita kerana Allah ( walaupun berbeza agama)dari sini kita kena faham...orang di gelar yahudi ataukah nasrani(kristian) noël semestinya semua adalah al kitab. Tetapi kita boleh kena al kitab jika mereka mendakwa dan demo mereka menjalankan hukum2 batin kitab mereka mencapai sebenar2 tanpa menukar apa2 ayat..ada satu website yang mana di buat oleh rakyat kristian yang sedaya upaya cuba menjelaskan beraksi Allah dengan benar dan menjalankan hukum tersebut bagi saya golongan ini boleh di katakan hampir were Al kitab seperti di ceritakan dalam Al quran namun sayangnya mereka masih peraya yesus adalah tuhan..maka mereka masih belum di kira al kitab sepenuhnya.islam pula keagamaan di redhai keer jika kita mengikuti what terkandung batin Al quran maka tiada sebarang ayat2 korupsi yang boleh memesongkan dari mengikuti hukum Allah sebenar berbanding bible. Sama ini menyukai islam sebuah jambatan apa teguh dan lebar menyeberangi sungai manakala religius lain ada yang boleh persimpangan kearah Allah tetapi ianya sebuah jambatan yang uzur, rosak dan mudah menyebabkan kita bang kebawah,